Avløp

DiH kan bistå med veiledning og utførende bistand til medlemmene vedrørende:

 • Optimalisering og valg av renseprossess, slamavvanning og slambehandling
 • Rehabilitering og utbygging av renseanlegg, og ved innkjøp og innkjøring av nytt utstyr
 • Tilstandsregistrering, planlegging og gjennomføring av tiltak på ledningsnett og pumpestasjoner
 • Kapasitetsmåling av pumpestasjoner, kontroll og kalibrering av mengdemålere og annet utstyr i renseanlegg
 • Påslipp av prossessavløp fra industri m.v. (Bistand ved driftsproblemer, utarbeiding av påslippsavtaler m.m.)
 • Internkontroll og beredskapsplaner
 • Byggherrestøtte ved gjennomføring av prosjekter (Fagelig støttespiller, prosjektledelse m.m.)
 • Planlegging/utredning innen avløpssektoren
 • Bistå medlemmene i forbindelse med krav til dokumentasjon og rapportering som kreves fra sentralt hold
  ( feks. årsrapporter til Fylkesmannen, KOSTRA m.m.)
 • Administrere og ajourholde database for anleggsdata, driftsdata og analyseresultater fra samtlige renseanlegg hos medlemmene
 • Utarbeide årsrapporter for medlemmene over renseanleggenes drift
 • Kompetansestøtte for Gemini VA
 • Bistå med ENØK optimalisering
 • Akkreditert prøvetaking
 • Annen faglig bistand ved behov