Hydrogeologer kan bistå på grunnvannsprosjekter

Hydrogeologer kan hjelpe med grunnvannsproblemer

På våre kontorer i Drammen sitter det flere dyktige hydrogeologer. En hydrogeolog er spesialist på grunnvann, og jobber med problemstillinger tilknyttet denne viktige ressursen. Vanlige hydrogeologiske problemstillinger/oppgaver kan for eksempel være etablering av grunnvannsbrønner, spredning av forurensning gjennom grunnvann, overvåkning av avfallsdeponier, infiltrasjon, problemer med grunnvann tilknyttet byggeprosesser eller lignende. Gjennom driftsassistansen i Hedmark har Rambøll bistått kommunene på flere spennende prosjekter.

Ved etablering av ny drikkevannsforsyning (og reservekilder) fra grunnvann kan en hydrogeolog bistå med etablering og utforming av brønnene. Brønnenes plassering og utforming er avgjørende for å sikre optimal kapasitet, og at grunnvannet som pumpes opp er av god kvalitet. Tidlig 2018 satte vi i gang et prosjekt for å etablere nye drikkevannsbrønner for Tolga kommune. Basert på tidligere utførte geofysiske målinger ble det i august etablert fire prøvebrønner i løsmassene langs Glomma. Rambøll benyttet ekstern entreprenør til å sette brønnene, men sto selv for utforming av tilbudsgrunnlaget, innhenting av tilbud fra brønnboringsfirma og plassering av brønnene. Under selve boringen var hydrogeolog fra Rambøll tilstede og delaktig, og vurderte kontinuerlig løsmassenes og akviferens egenskaper under boringen. Informasjonen boringen gir om løsamassenes hydrauliske egenskaper er uunnværlig i arbeidet med å vurdere akviferens egnethet. Etter brønnene var etablert bisto Rambøll med utarbeidelse av korttids prøvepumpingsprogram for å vurdere kapasiteten til brønnene og akviferen, og vurdere om grunnvannsmagasinet kan levere tilstrekkelig mengder vann for å dekke kommunes vannbehov. Så langt viste det seg at området som var anbefalt fra 1990 tallet ikke var godt egnet. Rambøll anbefaler nå å søke videre ved hjelp av geofysiske metoder.

Trysil kommune fikk i inngangen til 2018 problemer med lav pH i en av sine drikkevannsbrønner, og kontaktet hydrogeologer i Rambøll for bistand. Brønnene er etablert i nærheten av en elv på fluviale avsetninger (dvs. sedimenter avsatt av elva). En hydrogeologisk kartlegging og vurdering indikerte at reduksjonen i pH trolig var et resultat av flom i elva, hvor flommen førte til at organisk rike sedimenter er blitt avsatt i akviferen influensområde. Nedbrytning av organisk materiale i grunnvannet kan føre til forandring i grunnvannskjemien og reduserende forhold, og følgelig redusert pH. Basert på problemets natur foreslo Rambøll avbøtende tiltak for å øke pH-verdien i vannet. Problemstillingen viser viktigheten til plasseringen av brønnene mtp. flomfare, noe som bare vil gjøre seg mer gjeldende i årene som kommer da klimaforandringer er forventet å føre til et røffere og våtere klima.

Dette er noen av prosjektene Rambøll har bistått på gjennom driftsassistansen. Har din kommune prosjekter som innebærer grunnvann/drikkevann kan Rambøll bistå med hydrogeologisk kompetanse, så ta gjerne kontakt.

 

 

Det er stengt for kommentarer.