Hydrogeologer kan bistå på grunnvannsprosjekter

Hydrogeologer kan hjelpe med grunnvannsproblemer

På våre kontorer i Drammen sitter det flere dyktige hydrogeologer. En hydrogeolog er spesialist på grunnvann, og jobber med problemstillinger tilknyttet denne viktige ressursen. Vanlige hydrogeologiske problemstillinger/oppgaver kan for eksempel være etablering av grunnvannsbrønner, spredning av forurensning gjennom grunnvann, overvåkning av avfallsdeponier, infiltrasjon, problemer med grunnvann tilknyttet byggeprosesser eller lignende. Gjennom driftsassistansen i Hedmark har Rambøll bistått kommunene på flere spennende prosjekter.

Ved etablering av ny drikkevannsforsyning (og reservekilder) fra grunnvann kan en hydrogeolog bistå med etablering og utforming av brønnene. Brønnenes plassering og utforming er avgjørende for å sikre optimal kapasitet, og at grunnvannet som pumpes opp er av god kvalitet. Tidlig 2018 satte vi i gang et prosjekt for å etablere nye drikkevannsbrønner for Tolga kommune. Basert på tidligere utførte geofysiske målinger ble det i august etablert fire prøvebrønner i løsmassene langs Glomma. Rambøll benyttet ekstern entreprenør til å sette brønnene, men sto selv for utforming av tilbudsgrunnlaget, innhenting av tilbud fra brønnboringsfirma og plassering av brønnene. Under selve boringen var hydrogeolog fra Rambøll tilstede og delaktig, og vurderte kontinuerlig løsmassenes og akviferens egenskaper under boringen. Informasjonen boringen gir om løsamassenes hydrauliske egenskaper er uunnværlig i arbeidet med å vurdere akviferens egnethet. Etter brønnene var etablert bisto Rambøll med utarbeidelse av korttids prøvepumpingsprogram for å vurdere kapasiteten til brønnene og akviferen, og vurdere om grunnvannsmagasinet kan levere tilstrekkelig mengder vann for å dekke kommunes vannbehov. Så langt viste det seg at området som var anbefalt fra 1990 tallet ikke var godt egnet. Rambøll anbefaler nå å søke videre ved hjelp av geofysiske metoder.

Trysil kommune fikk i inngangen til 2018 problemer med lav pH i en av sine drikkevannsbrønner, og kontaktet hydrogeologer i Rambøll for bistand. Brønnene er etablert i nærheten av en elv på fluviale avsetninger (dvs. sedimenter avsatt av elva). En hydrogeologisk kartlegging og vurdering indikerte at reduksjonen i pH trolig var et resultat av flom i elva, hvor flommen førte til at organisk rike sedimenter er blitt avsatt i akviferen influensområde. Nedbrytning av organisk materiale i grunnvannet kan føre til forandring i grunnvannskjemien og reduserende forhold, og følgelig redusert pH. Basert på problemets natur foreslo Rambøll avbøtende tiltak for å øke pH-verdien i vannet. Problemstillingen viser viktigheten til plasseringen av brønnene mtp. flomfare, noe som bare vil gjøre seg mer gjeldende i årene som kommer da klimaforandringer er forventet å føre til et røffere og våtere klima.

Dette er noen av prosjektene Rambøll har bistått på gjennom driftsassistansen. Har din kommune prosjekter som innebærer grunnvann/drikkevann kan Rambøll bistå med hydrogeologisk kompetanse, så ta gjerne kontakt.

 

 

Norges beste drikkevann

I år vil det også bli avholdt semifinale i konkurransen «Norges beste drikkevann» under VA-dagene på Innpandet. Dette er et samarbeid mellom Norsk Vann og Norsk Kommunalteknisk Forening, og arrangeres for å sette fokus på den viktige jobben som gjøres i norske vannverk.

Det er foreløpig avholdt 3 regionale semifinaler. Det skal avholdes totalt 9 før vinneren kåres under Miljø & Teknikk, 5.-7. mars, Norges varemesse.

Norges beste drikkevann

Det konkurreres i to klasser; en klasse for grunnvannskilder og en klasse for overflatevann. Det finnes ingen tapere, kun vinnere og resten får delt annenplass ?

Bli med å sette fokus på vårt gode norske drikkevann ved å melde på deres vannverk allerede i dag (link til påmelding under):

Påmelding Norges beste drikkevann

VA-dagene på Innlandet!

 Tidspunkt: 6-7 november                                               Sted: Scandic Ringsaker Furnes

Programmet er klart, og det er på tide å melde seg på VA-dagene på Innlandet. Dagene vil by på flere foredrag og parallelle sesjoner. Emner som blir belyst vil være blant mye annet: Ledningsnett, Manganfjerning i grunnvann, mikroplast i vann og felles slamprosjekt for 8 kommuner i Hedmark.

Det vil også være leverandørutstillinger og selvfølgelig mange likesinnede vann-folk. Det skal i 2019 være kåring av Norges beste drikkevann, og under VA-dagene blir det anledning til å kvalifisere seg til dette. Følg lenken under for å melde på nettopp ditt vann. Norges beste drikkevann

Påmelding til VA-dagene Innlandet skjer via Teknas hjemmeside. Følg linken for program og påmelding:

Påmelding og program

Vi håper å se mange av dere på VA-dagene!!

FAGDAG 2018 – HAMAR

Vel gjennomført fagdag på Hamar 7. juni

Klokka 0930 møttes rundt 30 driftsoperatører, VA-ingeniører og virksomhetsledere fra en rekke Hedmarkskommuner og seks fra Rambøllkontoret i Drammen til en dag med foredrag, erfaringsutveksling og deilig varmlunsj på Hotel Astoria i Torggata. Opplegget var todelt, med en parallell for kontrahert personell og en for ikke-akkreditert prøvetaking.

I førstnevnte sal var temaene nyheter og endringer i kvalitetssystemet, NA-bedømmelsen 2018, bruk av Flyt, og avviksbehandling. Ingrid Bakke og Marie Strand var ansvarlige for denne parallellen. Svein Bakken fra GIVAS holdt et bra innlegg om deres erfaringer med overgang til akkreditert prøvetaking.

I det andre rommet sto reservevann og utfordringer for råvannskilde ved flom, parametervalg og prøvetaking av drikkevann, samt viktigheten av riktig prøvetaking og bruk av analyseresultater. på agendaen. Michael Helgestad, Mildrid Solem og Magne Stokka holdt hver sitt innlegg.

Etter hvert innlegg var det flere spørsmål fra deltakerne, og i tillegg var det en del diskusjon i salen om dagsaktuelle problemstillinger rundt omkring i kommunene.

Avslutningsvis var det Kahoot med mer eller mindre vannrelaterte spørsmål, og stort engasjement blant deltakerne.

Vi i Rambøll Drammen vil gjerne benytte anledningen til igjen å takke for en hyggelig og faglig vellykket dag, og vi har allerede begynt å planlagge Fagdag 2019. Forslag til emner er velkomne.

(Og en takk til kokken for den beste lasagnen nord for Sinsenkrysset, om ikke enda lengre.)

Presentasjonene som ble vist:

Hydrogeologi – Michael Helgestad

Prøvetaking vannforsyning – Mildrid Solem

Ikke akkreditert prøvetaking – Magne Stokka

Ranum renseanlegg – oppgradering

Våler kommune foretar oppgraderinger ved Ranum renseanlegg. Anlegget er biologisk/kjemisk med etterfelling som renseprinsipp, og har i dag en belastning på ca. 90 PE

I eksisterende bygningsmasse skal det utføres en oppgradering av forbehandlingen og det biologiske trinnet. Innløpspumpene skal byttes ut og det skal settes inn innløpsrist til erstatning for tidligere overløpskasse. Nytt biofilter i form av MBBR skal etableres.

Driftsassistansen i Hedmark har bistått kommunen med en tilstandsvurdering av renseanlegget, arbeidet med søknad til ny utslippstillatelse inklusive PE-telling og utarbeidet konkurransegrunnlaget for de oppgraderinger som skal bli utført.

FAGDAG 7 JUNI PÅ HAMAR!

Hei,

Håper alle har hatt en god 17.mai og pinse!

På vegne av DiH har vi gleden av å invitere alle som jobber med vann og avløp i Hedmark til Fagdag den 7.juni på Hamar. Vi vil samle oss på Clarion Collection Hotel Astoria. Registrering og vaffel fra kl.09.30. Vi starter opp kl.10.00 og regner med å avslutte rundt kl.14.30.

Det vil bli avholdt egen parallell for de som jobber med akkreditert prøvetaking, tilsvarende sommersamlingen som ble avholdt i fjor.

Temaer for fagdag er:

 • Reservevann og utfordring for råvannskilde ved flom (foredragsholder er Michael Rene Helgestad)
 • Parametervalg og prøvetaking av drikkevann (foredragsholder er Mildrid Solem)
 • Viktigheten av riktig prøvetaking og bruk av analyseresultater (foredragsholder er Magne Stokka)
 • Svare på spørsmål fra dere

Benytt anledningen for å få god hjelp fra dem!

Temaer for kontrahert personell er (egen parallell):

 • Nyheter og endringer i kvalitetssystemet
 • Litt om NA bedømmelsen 2018
 • Tips og råd i.fm. Flyt
 • Avviksbehandling
 • Svare på spørsmål fra dere

Fint om dere kan melde ifra til undertegnede om hvor mange som møter fra hver kommune og hvilken sesjon dere skal delta innen fredag 1.juni. Håper det er mange som har anledning til å møtes og benytter anledningen for utveksling av erfaringer og problemstillinger. Vi har tenkt denne samlingen ganske uformell og at vi koser oss med en god lunsj underveis ?

PS! Rambøll har pr. i dag ikke oversikt over epost adresse til driftsoperatører/VA-ingeniører som ikke jobber med akkreditert prøvetaking av avløpsvann. Det hadde vært fint om dere som får invitasjonen fra oss videresender den til de aktuelle som jobber med vann- og avløp i kommunen.

Vi gleder oss til å treffe dere på Hamar!

Med vennlig hilsen,

Yuan Tian

Norsk Akkrediterings bedømming 2018

Årets besøk fra Norsk Akkreditering ble gjennomført i perioden 2. – 14. mai.

Totalt ble 14 avløpsrenseanlegg bedømt, hvorav 3 i Hedmark. Alvdal, Kongsvinger og Tolga gjorde alle en strålende innsats, og Norsk Akkrediterings tekniske bedømmere var godt fornøyd med alle anleggene. Vi takker alle involverte for en god gjennomføring, og gratulerer særlig Tolga som ble besøkt av NA for første gang, og som vil bli godkjent for uttak av prøver akkreditert så snart alle avvik etter bedømmingen er lukket!

Det ble gitt totalt 11 avvik, hvorav 3 mindre. Dette synes vi er et svært godt resultat, med tanke på at hele 14 anlegg er besøkt i tillegg til at ledende bedømmer har hatt 2 intensive dager inne på kontoret sammen med Rambølls personell, med gransking av systemet.

2 av de tekniske avvikene som er gitt knytter seg til anlegg i Hedmark.

Bra jobba!

Mvh

Sigrun Marie Dahl

Kvalitetsleder

Rambølls personell

Rambølls personell

Noen av dere har truffet noen av oss, men siden det er mange nye fjes på en gang, tenkte vi det kunne være greit å presentere oss kort. Her er derfor litt kjapp info om de det er mest sannsynlig at dere vil møte i tida framover:

Eva Rogne Tønnessen. Sjefa sjøl, både for Rambølls vann-avdeling i Drammen og nå også en kort periode for DiH. Kort fordi hun overlater roret til Ingrid pga mammaperm. Teknisk ansvarlig innen akkreditert prøvetaking og en racer på biologisk rensing.

Tlf: 97726561, eva.tonnessen@ramboll.no

 

Ingrid Bakke. Nyinnsatt som «Sjefa 2» – forsøker å holde de andre i ørene og samle løse tråder. Organisator også på fritida, da sjonglerer hun mellom ruslebiffene, barna og husbygging. Har vært driftsassistent fra hun slapp ut fra universitetet. Kvalitetskoordinator og teknisk ansvarlig innen akkreditert prøvetaking.

Tlf: 9362912, ingrid.bakke@ramboll.no

 

Mildrid Solem. Fagansvarlig for drikkevann. Østlands-trønder som brenner for vann. Svært kunnskapsrik om vann og strikking.

Tlf: 91138307, mildrid.solem@ramboll.no

 

Arnljot Mølmen. Fagansvarlig for avløpsvann. Har full kontroll på alt innen VA siden tidenes morgen. Trives godt på toppen, og når vannet omsider fryser til snø er det skia som gjelder.

Tlf: 97564244, arnljot.molmen@ramboll.no

 

Lorentz Reinertsen. Fagansvarlig ledningsnett – tar seg av det som er under bakken, sammen med sine undersåtter.

Tlf:  488 84 609, lorentz.reinertsen@ramboll.no

 

Sigrun Marie Dahl. Kvalitetsleder for akkreditert prøvetaking – holder utrettelig styr på alt av standarder og krav. Det er godt hun holder koken, når vi andre har lyst til å krabbe under dyna og bli der!

Tlf: 99716534, sigrun.dahl@ramboll.no

 

Jostein Andersen. Teknisk ansvarlig innen akkreditert prøvetaking. Prosjekterer vann- og avløpsrensing med den ene hånda, og spiller gitarriff med den andre. Har drevet med driftsassistanse siden Jura-tiden.

Tlf: 93 24 31 19, jostein.andersen@ramboll.no

 

Dag Eirik Brevik. Teknisk ansvarlig innen akkreditert prøvetaking. Har eviglang erfaring fra driftsassistanse og planlegging av VA, spesielt på avløpssiden. Bruker gjerne fridager til et dykk  i diverse sjøresipienter.

Tlf: 93 43 22 83, dag.brevik@ramboll.no

 

Knut Andreas Moum. Teknisk ansvarlig innen akkreditert prøvetaking. Bakgrunn fra bl.a. fylkesmannen, og en Petter Smart når det kommer til å finne løsninger på tekniske problemer.

Tlf: 93 24 30 16, knut.andreas.moum@ramboll.no

 

Marion Trøan. Kvalitetskoordinator innen akkreditert prøvetaking. Jobber gjerne med myndighetsbehandling. Selv er hun likevel oftere blid enn myndig, og trives godt på driftsassistansebesøk ute i kommunene.

Tlf:  47234646, marion.troan@ramboll.no

 

Yuan Tian. Potet – kan med andre ord brukes til alt. Teknisk ansvarlig innen akkreditert prøvetaking, og bistår ellers med det meste innen slam, avløp og vann.

Tlf:  96873725, yuan.tian@ramboll.no

 

Magnus Kile Andersen. Kvalitetskoordinator innen akkreditert prøvetaking. En av de ungdommene nå til dags som gjør ungdommen fra «da til dags» forlegen. Driftsassistent med talent.

Tlf: 90936630, magnus.kile.andersen@ramboll.no 

 

Synne Agnete Gjøvik Sortland. Kvalitetskoordinator innen akkreditert prøvetaking. Ordensmenneske som får oppgaver gjort; med et smil.

Tlf: 91 55 57 81, synne.sortland@ramboll.no

 

Marie Stand. Teknisk ansvarlig innen akkreditert prøvetaking. Lang erfaring med både det som befinner seg over bakken og under bakken, fra både kommunesiden og konsulentsiden. Svært allsidig!

Tlf: 92454982, marie.strand@ramboll.no

 

Magne Stokka. En racer på drift av renseanlegg – og særlig på kjemikalieoptimalisering. Magne har også jobbet mye med polymerdosering både til kommunale og industrielle anlegg. Magne brenner for rensing, optimalisering av forbruk og gjenbruk av vann.

Tlf: 916 28 555, magne.stokka@ramboll.no

Oppgradering Tolga VBA

Driftsassistansen i Hedmark har bistått Tolga kommune med oppgradering av Tolga vannbehandlingsanlegg. Anlegget  er lokalisert ca 2 km fra vannkilden, Tallsjøen, og består i dag av  en trykksil, et UV anlegg og et tre kamret rentvannsbasseng.

Anlegget skal oppgraderes med en membranrigg som en ny hygienisk barriere i tillegg til eksisterende UV – anlegg. Anlegget skal ha en kapasitet på 60 m3/h. På grunn av lavt trykk på inntaksledningen, vil det bli satt inn en trykkøningspumpe i forkant av membranfiltret. Den eksisterende trykksilen skal skiftes ut, og det skal installeres et nødstrømsaggregat.

Den bygningsmessige utvidelsen av anlegget har Tolga gjort i egen regi.

Innkalling til Årsmøte i Driftsassistansen i Hedmark

Tirsdag 7. november 2017 kl 16.30

 Sted: Scandic Hafjell, Øyer

 Saksliste:

 1. Åpning
 2. Valg av møteleder og sekretær
 3. Valg av 2 til å underskrive protokollen
 4. Årsmelding 2016
 5. Regnskap 2016
 6. Handlingsplan for 2018
 7. Budsjett og medlemskontingent for 2018
 8. Valg
 9. Honorar til styret
 10. Eventuelle vedtektsendringer
 11. Evt. innkomne saker

Årsmøtet arrangeres i forbindelse med VA-dagene på Innlandet 2017, etter siste foredrag den 7.11.2017, kl 16.30. 

Hvert medlem kan stille med det antall deltakere de ønsker på årsmøtet, men med 1 stemme pr. medlem.